REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018

 

 

REKISTERINPITÄJÄ

T:mi Juha Lindfors/Tassutalli
Y-Tunnus 2891233-5

 

Maurinkylänkatu 6

33610 TAMPERE

puh. 050 3538545

 

 

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Juha Lindfors

info@tassushop.fi

Puh. 050 3538545

 

 

REKISTERIN NIMI

Tassushop:in verkkokaupan asiakastietokanta.

 

 

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käytämme henkilötietojasi käsitelläksemme ostojasi verkkosivuillamme, joihin kuuluvat tilaustesi, palautustesi sekä reklamaatioidesi käsittely. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste tälle henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

 

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero), laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sekä muut asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot.

 

Tietoja tallennetaan oikeudellisia velvollisuuksia varten niin kauan kuin on tarpeen sovelletun lainsäädännön mukaan.

 

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

 

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

.